Авлигын талаарх сургалт, сурталчилгаа, бусад материал


 

Үзүүлэлт

Ангилал

Файл

Хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргагчид өгөх зөвлөмж

Зөвлөмж

Татах

Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай ойлголт

Сургалтын материал Татах

Авлигын мөн чанар, шалтгаан, хор хөнөөл

Сургалтын материал Татах

Төрийн байгууллагын ил тод байдал

Сургалтын материал Татах

Төрийн байгууллагын авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх аргачлал, анхаарах асуудал

Сургалтын материал Татах

Авлигын талаар инфографик

Сурталчилгаа Үзэх

Авлигын талаар та хэр мэдэх вэ? /Инфографик/

Сурталчилгаа Үзэх

Ашиг сонирхлын зөрчлийн талаар та хэр мэдэх вэ? /Инфографик/

Сурталчилгаа Үзэх