Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ


9-р сарын мэдээ    Татах

10-р сарын мэдээ  Татах

10-р сарын өглөг авлагын дэлгэрэнгүй мэдээ Татах

11-р сарын мэдээ Татах

11-р сарын өглөг авлагын мэдээ Татах

12-р сарын  мэдээ Татах

12-р сарын мэдээ нэмэлт Татах

12-р сарын өглөг авлагын дэлгэрэнгүй мэдээ Татах

2017 оны 1-р сарын мэдээ нэмэлт Татах

2017 оны 1-р сарын өглөг авлагын дэлгэрэнгүй мэдээ Татах

2017 оны 2-р сарын мэдээ Татах

2017 оны 2-р сарын өглөг авлагын дэлгэрэнгүй мэдээ Татах

2017 оны 2-р сарын нэмэлт мэдээ Татах

2017 оны 3-р сарын мэдээ Татах

2017 оны 3-р сарын мэдээ Татах

2017 оны 4-р сарын мэдээ Татах