Байгууллагын бүтэц, орон тоо


ҮСХ-ны даргын тушаал

  он сар өдөр Дугаар Товч утгах хуудасны тоо файл  
2016-09-15 А/17 Орон тоо, албан тушаал, ангилал, зэрэглэл батлах тухай 3 татах