Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан


Товч утга

Файл

Хагас жилийн биелэлт

Жилийн эцсийн биелэлт

1. Байгууллагын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө  

Татах

Татах

Татах

2. Удирдлагын хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө

Татах

Татах

-

3. Статистикийн хэлтсийн 2017 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

Татах

Татах

-

4. Ажилтнуудын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн 2017 оны төлөвлөгөө

Татах

-

-

5. Статистикийн хэлтсийн 2017 оны сургалтын төлөвлөгөө

Татах

Татах

-

6.Статистикийн хэлтсийн ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлтийг хангах төлөвлөгөө

Татах

Татах

-

7.Статистикийн улсын байцаагч Б.Нарантуяагийн хяналт, шалгалт хийх ажлын төлөвлөгөө

Татах

-

-

8. Статистикийн хэлтсийн 2017 онд хийж хэрэгжүүлэх авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө  

Татах

Татах

-


Товч утга

Файл

Хагас жилийн биелэлт

Жилийн эцсийн биелэлт

1. Байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

Татах

 

 

2. Статистикийн хэлтсийн ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтүүдийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө 

Татах

 

 

3. Ажилтнуудын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн 2018 оны төлөвлөгөө

Татах

 

 

4. "Авлигтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр", Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх Статистикийн хэлтсийн 2018 оны төлөвлөгөө

Татах

 

 

5. Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Статистикийн хэлтсийн гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө

Татах

 

 

6.Статистикийн хэлтсийн 2018 оны дотоод хяналт, шалгалтын төлөвлөгөө

Татах