Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан


Товч утга

Файл

Хагас жилийн биелэлт

Жилийн эцсийн биелэлт

Байгууллагын 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө  /ҮСХороон даргатай байгуулсан/

Татах

-

Хугацаа болоогүй

Байгууллагын 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө  /Аймгийн Засаг даргатай байгуулсан/ Татах - Хугацаа болоогүй