Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан


Товч утга

Файл

Хагас жилийн биелэлт

Жилийн эцсийн биелэлт

1. Байгууллагын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө   Татах Татах -
2. Удирдлагын хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө Татах Татах -
3. Статистикийн хэлтсийн 2017 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө Татах Татах -
4. Ажилтнуудын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн 2017 оны төлөвлөгөө Татах - -
5. Статистикийн хэлтсийн 2017 оны сургалтын төлөвлөгөө Татах Татах -
6.Статистикийн хэлтсийн ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлтийг хангах төлөвлөгөө Татах Татах -
7.Статистикийн улсын байцаагч Б.Нарантуяагийн хяналт, шалгалт хийх ажлын төлөвлөгөө Татах - -
8. Статистикийн хэлтсийн 2017 онд хийж хэрэгжүүлэх авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө   Татах Татах -