Сумдын нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлт


Нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүд, аймаг, сум, багийн дүнгээр

Үзүүлэлт

2013 он

2014 он

2015 он

Хүн амын тоо, насны бүлгээр

Татах

Татах

Татах 

Өрхийн тоо, ам бүлээр, сууцны төрлөөр

Татах

-

 
Амаржсан эхийн тоо Татах Татах

Татах

Гэрлэлт ба цуцлалтын тоо Татах Татах

Татах

Үрчлэгдсэн хүүхдийн тоо - Татах

Татах

Ядуу өрхийн тоо

- Татах

Татах

Нийгмийн зарим үзүүлэлт - Татах

Татах

Өрхийн тоо, өрхийн зарим үзүүлэлт

Татах

Татах

 

Хүн ам, өрх, малын зарим үзүүлэлтийн тоо

Татах

Татах

Татах
Цэргийн насны хүн амын тоо Татах Татах  
Хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийн тоо Татах Татах

Татах

Малчин өрхийн тоо

Татах

Татах

 

Мал бүхий өрхийн тоо

Татах

-

 

Малын орлого, зарлагын хөдөлгөөний тоо

Татах

Татах

 

Мөл төллөлтийн тоо

Татах

Татах

 

Гахай, тахианы тоо

Татах

Татах

 

Малжуулалтын арга хэмжээ, тоо

Татах

Татах

 

Шинээр гаргасан болон засварласан худгийн тоо

Татах

Татах

 

Эрлийз мал, хашаа худгийн тоо

Татах

-