Статистик үзүүлэлтүүд


Үзүүлэлтүүд Он Файл
Хүн ам, нийгмийн зарим үзүүлэлтүүд  2003-2016 Татах
Хөдөө, аж ахуйн, эдийн засгийн зарим үзүүлэлтүүд 2003-2015 Татах
Статистик зарим үзүүлэлтүүд  2013-2016 Татах
Багийн нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 2009-2016 Татах