Албан хаагчдын цалингийн шатлал, удаан жил, зэрэг дэв болон бусад нэмэгдэл