Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ


Хугацаа

2017 он

1-р сар

Татах

2-р сар

Татах

3-р сар

Татах

4-р сар

Татах

5-р сар

Татах

6-р сар

Татах

7-р сар

Татах

8-р сар

Татах

9-р сар

Татах

10-р сар

Татах

11-р сар

Татах

12-р сар