Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ


Хугацаа

2018 он

2017 он

1-р сар

Татах 

Татах

2-р сар

 

Татах

3-р сар

 

Татах

4-р сар

 

Татах

5-р сар

 

Татах

6-р сар

 

Татах

7-р сар

 

Татах

8-р сар

 

Татах

9-р сар

 

Татах

10-р сар

 

Татах

11-р сар

 

Татах

12-р сар

 

Татах

         Сар              2018 он
     1-р сар              Татах
     2-р сар              Татах