Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт хүлээн авах


САНАЛ, ХҮСЭЛТ, ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ХҮЛЭЭН АВАХ

УТАС: 7054-3222

ХЭЛТСИЙН ДАРГА:  Л.МӨНГӨНЦЭЦЭГ