Худалдан авах ажиллагаа


Худалдан авсан материал 2016 он 4-р улирал  татах

Худалсан авсан материал 2017 он 2-р улирал татах

Худалдан авсан материал 2017 он 3-р улирал татах

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2018 он татах