Санал хүсэлт, өргөдөл гомдлын мэдээ тайлан


                        

Огноо Улирал файл
2016 3-р улирал 3-р улиалд ирсэн санал, хүсэлт, өргөдөл гомдол байхгүй