Санал хүсэлт, өргөдөл гомдлын мэдээ тайлан


ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ- ТАТАХ

2017 он гарсаар тус хэлтэст ирсэн санал хүсэлт, өргөдөл, гомдол гараагүй болно.